Ułatwienia dostępu

Gospodarka ściekowa

Gospodarka ściekowa

Teren Gminy Czarna Dąbrówka jest skanalizowany w ponad 40% . Z kanalizacji korzysta blisko 70 % mieszkańców. Przeważająca ilość odbieranych ścieków to ścieki bytowo – gospodarcze z gospodarstw jednorodzinnych.

Ścieki dostarczane są do dwóch oczyszczalni mechaniczno-biologiczno-chemicznej w Czarnej Dąbrówce oraz mechaniczno-biologicznej w Jasieniu. Rocznie oczyszczalnie odbierają ponad 106 tys. m³ ścieków bytowo-gospodarczych. Na podstawie pozwoleń wodno-prawnych odbiornikami ścieków oczyszczonych są: Jezioro Jasień oraz Rzeka Łupawa.


Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na koniec roku 2011 wyniosła blisko 42 km. Sieć podzielona jest na  3 obręby:
1. Obręb Unichowo – Kleszczyniec - Czarna Dąbrówka o długości  ponad 26 km wspomagany przez 13 przepompowni
2. Obręb Kozy – Czarna Dąbrówka o długości ponad 20 km wspomagany przez 22 pompy.
3. Obręb Jasień o długości blisko 4 km wspomagany przez 9 pomp


Występujący efekt oczyszczania ścieków

Ścieki oczyszczone charakteryzują się następującymi wskaźnikami stężeń:
1. odczyn – pH 6.5–9
2. BZT5 – do 30 mgO2/l
3. ChZT – do 150 mgO2/l
4. fosfor ogólny – do 5 mg/l
5. azot ogólny – do 30 mg/l
6. zawiesina – do 50 mg/l

Efekt oczyszczania ścieków spełnia obowiązujące normy określone w aktualnie obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym dla oczyszczalni o obciążeniu poniżej 15 000 RLM.


Pozwolenia wodno-prawne:
 1). Oczyszczalnia Czarna Dąbrówka   
 2). Oczyszczalnia Jasień                        

Aktualne wyniki badań ścieków oczyszczonych

 

Opis procesu oczyszczania

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Czarnej Dąbrówce jest oczyszczalnią typu mechaniczno – biologiczno – chemicznego. Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną i dowożone do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym kierowane są poprzez koszokratkę do komory KRU, gdzie następuje uśrednienie ich składu oraz ich retencja w zależności od potrzeb procesu technologicznego. Do komory odprowadzane są również zanieczyszczenia wtórne powstające na oczyszczalni w wyniku procesów technologicznych. Zawartość komory poddawana jest stałemu mieszaniu i napowietrzaniu za pomocą strumienicy, dzięki czemu wyparte zostają ze ścieków gazy fermentacyjne – pochodne procesów gnilnych. Kratka ma za zadanie wyłapanie części stałych pływających i wleczonych o średnicy większej niż 10 mm. Skratki po odcieknięciu i odkażeniu przewożone są na składowisko odpadów.
Ścieki następnie przepływają do komory rozdziału w celu równomiernego skierowania ścieków surowych na ciągi technologiczne ELA – 7M. Ścieki surowe dopływają grawitacyjnie do komory denitryfikacji, gdzie poddawane są mieszaniu z osadem czynnym i utrzymane w ciągłym zawieszeniu. Tutaj następuje redukcja azotanów do wolnego azotu uchodzącego do atmosfery. Do komory poprzez recyrkulację wewnętrzną dostarcza się osad czynny z osadników. Denitryfikacja odbywa się z udziałem heterotroficznych bakterii fakultatywnych z grupy Aerobacter i Achromobacter. Redukcja do azotu gazowego zachodzi w warunkach niedotlenienia układu z wykorzystaniem wewnętrznych ładunków węgla jakim są zanieczyszczenia zawarte w ściekach surowych.
Z komory denitryfikacji mieszanina ścieków i osadu czynnego dopływa do komory napowietrzania, gdzie następuje pełne biologiczne oczyszczenie ścieków z wykorzystaniem procesów życiowych biocenozy oczyszczającej. Do charakterystycznych mikroorganizmów osadu czynnego zalicza się: orzęski, wiciowce, wrotki, bakterie zooglealne. Ocenę bakteriologiczną osadu ocenia się w oparciu o powiązania analizy fizyko-chemicznej z ilościowym i jakościowym występowaniem grup organizmów. Następuje tutaj biochemiczne utlenianie związków organicznych oraz nitryfikacja związków azotu. Proces nitryfikacji przeprowadzają bakterie z grupy Nitrosomonas i Nitrobacter. Proces ten zależy między innymi od: temperatury,, stężenia tlenu, ph, obciążenia i wieku osadu, substancji toksycznych zawartych w ściekach oraz od stężenia związków azotu. Zawartość komory napowietrza się za pomocą rusztu napowietrzającego zainstalowanego na dnie każdej z komór zasilanego powietrzem z dwóch dmuchaw.
W komorze napowietrzania oprócz osadu czynnego znajduje się również osad powstały po strąceniu związków fosforu. Biologiczne usuwanie fosforu odbywa się przez wbudowanie fosforanów w biomasę osadu czynnego. Jednak pula dopływającego fosforu w ściekach bytowo-komunalnych jest tak duża, że proces jego usuwania wspomaga się chemicznie poprzez dodanie symultanicznie koagulanta PIX.
Mieszanina ścieków oczyszczonych i osadu czynnego napływa do osadników wtórnych od dołu szczeliną nad dnem komory napowietrzania. W osadnikach następuje oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych. Osad gromadzący się na dnie osadnika dostarczany jest z powrotem do komory denitryfikacji lub jako nadmierny pompowany jest do komory magazynowo zagęszczającej.

 

Decyzją nr. GD.RET.070/82/D2/2018.KR z dnia 13 lipca 2018 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zostały zatwierdzone Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na okres od 1 Sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2021 roku.

Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki

Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia
Oczyszczalnia

Powiązane artykuły

Nasz Adres

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.