Ułatwienia dostępu

PSZOK

Informujemy, że od dnia 21 maja 2021 roku funkcjonuje zmodernizowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w Podkomorzycach, przy oczyszczalni ścieków, czynny:

 1. we wtorki w godzinach od 12:00 do 17:00,
 2. w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00,

z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

W pozostałe dni (poniedziałki, środy, piątki i niedziele), PSZOK będzie zamknięty.

Jednocześnie przypominamy, że na terenie PSZOK obowiązuje również zakrywanie ust i nosa.

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Czarna Dąbrówka i ponosisz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, możesz bezpłatnie dostarczyć do PSZOK niżej wymienione odpady komunalne, czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych:

 1. papier,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. bioodpady,
 7. odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych {farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice)
 8. przeterminowane leki i chemikalia,
 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny,
 12. meble i innych odpady wielkogabarytowe,
 13. zużyte opony,
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe;
 15. odpady tekstyliów i odzieży.
 • Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz samochodów. Z zastrzeżeniem, że opony samochodowe będą przyjmowane w ilości 4 sztuk z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku.
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w ilości do 3 m3 z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku.

Transport odpadów do PSZOK prowadzony jest we własnym zakresie i na własny koszt.

Osoby, które dostarczają odpady komunalne do PSZOK zobowiązane są je umieszczać w poszczególnych kontenerach (zgodnie z przeznaczeniem), wskazanych przez prowadzącego PSZOK.

PSZOK nie przyjmuje odpadów:

 1. pochodzących i wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 2. powstających w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. środków ochrony roślin, sznurków, folii po kiszonkach i nawozach, worków po nawozach opon ciągnikowych, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej
 3. odpady te powinny być na własny koszt przekazane podmiotom uprawnionym do ich zagospodarowania

Załącznik:

 

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

PSZOK
PSZOK
PSZOK
PSZOK
PSZOK
PSZOK
PSZOK
PSZOK
PSZOK
PSZOK
PSZOK
PSZOK

Powiązane artykuły

Nasz Adres

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.