Ułatwienia dostępu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1) Administratorem  danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce, ul. Cicha 3, 77-116 Czarna Dąbrówka, telefon: +48 598214020, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., który wszedł w posiadanie danych wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.

2) Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania  danych osobowych w zakresie działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce, a także przysługujących  uprawnień, można kierować wobec Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce za pomocą adresu poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO w związku z wyżej skazanymi przepisami oraz art. 6 ust. 1 lit f w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej działalności oraz wywiązania się ze szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez zainstalowanie monitoringu na pojazdach służących do wywozu odpadów komunalnych.

Posiadane dane osobowe mogą również zostać wykorzystane do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, związanego utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowania i unieszkodliwiania odpadów, których celem jest nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.

4) Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce;
 3. w pozostałych przypadkach  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym Wójt Gminy Czarna Dąbrówka,
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem j Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługują  następujące uprawnienia:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), zainteresowanemu  przysługuje  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do korzystania z usług Administratora danych osobowych.

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Powiązane artykuły

Nasz Adres

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.