Ułatwienia dostępu

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne:

§1.


1)
Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka zwanym dalej Zakładem jest jednostką organizacyjną powołaną do zarządzania i administrowania przekazanymi składnikami mienia gminnego oraz zaspakajania potrzeb publicznych w zakresie usług komunalnych Gminy Czarna Dąbrówka.

2)Niniejszy Statut stanowi o organizacji i zasadach działania Zakładu.

3) Zakład jest komunalnym zakładem użyteczności publicznej prowadzącym działalność gospodarczą.

4)Zakład może świadczyć usługi dla innych podmiotów.

5)Zakład działa w formie zakładu budżetowego stosując zasady gospodarki finansowej określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. z 2001 r Nr 122 poz. 1333 z późn. zm.), zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).

6) Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje Wójt Gminy Czarna Dąbrówka.

7)Siedziba Zakładu mieści siq — 77 — 116 Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3

8) Zakład używa pieczątki prostokątnej z napisem:

 1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZARNA DĄBRÓWKA 77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3, NIP .8421663475, Regon 220043832 tel. 059 82 140 20

 §2.


1)
Organem założycielskim Zakładu jest Rada Gminy w Czarnej Dąbrówce.

2) Zakład działa na podstawie:

 1. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1333 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
 4. ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.),
 5. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn., zm.),
 6. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.),
 7. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiór owym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r Nr 72 poz. 747 z późn. zm.),
 8. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.)
 9.  ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295 z późn. zm.),
 10. ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.).

 §3.


Zakład działa w zasięgu obejmującym państwo Polskie

§4.


1)
Działalność Zakładu jest dotowana z budżetu Gminy. Środki budżetowe stanowią wydzieloną część w budżecie Gminy Czarna Dąbrówka.

2) Zakład prowadzi działalność dochodową - między innymi w celu obniżenia dotacji w usługach deficytowych i zwiększeniu zakresu usług dochodowych.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zakładu:

 §5.


1)
Przedmiotem działania Zakładu jest administrowanie składnikami trwałego majątku gminy, świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, a w szczególności:

a)Zaopatrzenie mieszkańców w wodę zdatną do picia z utrzymaniem w pełnej sprawności hydroforni, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych.
b) Przyjmowanie i oczyszczanie ścieków z utrzymaniem w pełnej sprawności oczyszczalni ścieków -    wyniki ścieków oczyszczonych muszą spełniać warunki pozwolenia wodno - prawnego.
c)Przyjmowanie odpadów stałych z utrzymaniem trzech składowisk.
d)Wywóz odpadów stałych z koszy będących własnością Gminy.
e)Utrzymanie cmentarza Komunalnego w Czarnej Dąbrówce.
f)Utrzymanie środków transportowych należących do Gminy i jednostek podległych.
g)Prowadzenie odpłatnej obsługi transportowej Urzędu Gminy i jednostek podległych.
h) Utrzymanie dróg i chodników, których właścicielem jest Gmina Czarna Dąbrówka.
i)  Realizację innych zadań z polecenia Wójta Gminy nie objętych jego zakresem działania, otrzymując z budżetu gminy odpowiednie środki na ich wykonanie.
j) Budowę rozdzielczych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych.
k) Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów do uzdatniania i oczyszczania wody.
l) Roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów dla różnych konstrukcji, niwelacją terenu, przemieszczaniem ziemi.
m) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
n) Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.

2) Mienie Zakładu stanowią wszystkie składniki majątkowe przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym przez Urząd Gminy, które stanowią własność Gminy Czarna Dąbrówka.

3) Nabyte mienie Zakładu w trakcie prowadzonej działalności stanowi własność Gminy Czarna Dąbrówka.

4) Zakład Gospodarki Komunalnej świadczy następujące rodzaje działalności wg PKD:

a) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
b) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
c) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
d) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
e) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z     gospodarką odpadami
f) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
g) PKD 42.11 .Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
h)  PKD 42.21 .Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
i)  PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie          indziej niesklasyfikowane
j) PKD 43.11 .Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
k) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
l) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
m) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i     klimatyzacyjnych
n) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
o) PKD 43.31 .Z Tynkowanie
p) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
q) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
r) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
s) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
t) PKD 43.91..Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
u) PKD 49.41 .Z Transport drogowy towarów
v) PKD 96.03 .Z Pogrzeby i działalność pokrewna

Rozdział 3.
Gospodarka finansowa Zakładu:

 §6.


1)
Zakład posiada odrębny rachunek bankowy, środkami dysponuje Kierownik Zakładu zgodnie z jego statutowymi potrzebami na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

2) Zakład prowadzi ewidencję kosztów oraz rachunkowość i sporządza na tej podstawie bilans. Zasady prowadzenia ewidencji kosztów i rachunkowości określa Minister Finansów.

3) Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego obejmującego przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem składając sprawozdanie raz na kwartał w terminie do 20 dnia miesiąca po upływie danego kwartału.

4) Zasady opracowywania planów finansowych Zakładu oraz wzory tych planów regulują przepisy dotyczące opracowania projektu budżetu państwa.

5) Plan finansowy Zakładu opiniuje Wójt Gminy przed uchwaleniem budżetu Gminy, Kierownik Zakładu winien przedłożyć plan finansowy minimum trzydzieści dni przed uchwaleniem budżetu Gminy.

§7.


1)
 Źródłem przychodów będzie dochód z prowadzonej działalności gospodarczej o charakterze publicznym, darowizny, subwencje oraz dotacje z budżetu Gminy

2) Za działalność Zakładu odpowiada Kierownik, który w ramach kompetencji podejmuje decyzje w zakresie związanym z działalnością Zakładu.

3) Kierownik koordynuje i nadzoruje pracę podległych pracowników, oraz składa corocznie sprawozdanie z działalności Zakładu Radzie Gminy najpóźniej do końca I kwartału za rok poprzedni, a także w każdym czasie na żądanie Rady Gminy.


§ 8.


Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka nie przekazuje do budżetu gminy wpłat z nadwyżek środków obrotowych, lecz kwoty należne budżetowi z tego tytułu są potrącane w całości z należnych zakładowi budżetowemu dotacji na następny kwartał przez jednostkę przekazującą dotację na podstawie złożonych sprawozdań określonych w § 6 ust. 3.


§ 9.


1)
W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku lub mogą być realizowane wyższe od planowanych przychody i rozchody bez zmiany planu pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia dotacji z budżetu gminy.

2) Inne niż wymienione w § 9 ust. 1 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane wyłącznie po uprzednim wprowadzeniu w obowiązującym trybie zmian w budżecie.

 Rozdział 4.
Organy Zakładu i jego organizacja:

 §10.


1
) Organem zarządzającym Zakładem jest Kierownik Zakładu powołany przez Wójta Gminy w drodze konkursu na okres nie krótszy niż 3 lata, który działa jednoosobowo w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa, reprezentując go na zewnątrz.

2) Do praw i obowiązków Kierownika Zakładu i jego pracowników oraz ich statusu prawnego i zasad wynagradzania odpowiednio regulują przepisy o pracownikach samorządowych, a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami: Kodeks Pracy, przepisy szczególne, w tym zarządzenia wewnętrzne.

3) Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

4) Kierownik Zakładu bierze udział w posiedzeniach Rady Gminy, których przedmiotem jest działalność Zakładu.

5) Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Zakładu.

6) W skład Zakładu Gospodarki Komunalnej wchodzą następujące stanowiska pracy:
1. Kierownik Zakładu,
2. Zastępca Kierownika Zakładu
3. Główny Księgowy,
4. Księgowy
5. Referent Finansowy - kasjer
6. Specjalista ds. inwestycji
7. Specjalista do spraw techniczny
8. Operator oczyszczalni,
9. Kierowca - mechanik,
10. Konserwator,
11. Pracownicy gospodarczy,
12. Pracownicy fizyczni,
13. Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
14. Operator koparko - ładowarki
15. Operator równiarki drogowej
16. Sprzątaczka
17. Inkasent
18. Brygadzista
19. Stażyści

7) Szczegółowy regulamin organizacyjny określi Kierownik Zakładu i przedstawi Wójtowi Gminy celem
zaopiniowania.


§ 11.


Szczegółowe zadania dla poszczególnych stanowisk, zakresy czynności z zachowaniem warunków określonych w § 10 ust. 6 opracowuje Kierownik Zakładu.

Rozdział 5.
Zasady występowania w stosunkach prawnych.

 §12.


1)
Podstawą zewnętrznych stosunków majątkowych Zakładu z innymi jednostkami i osobami prawnymi oraz fizycznymi są umowy cywilno - prawne.

2) Do wykonania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu Zakładu uprawniony jest z mocy prawa Kierownik Zakładu.

3)  Do wykonywania czynności, o których mowa  w§    12 ust.  2 Kierownik Zakładu może ustanowić pełnomocników spośród pracowników Zakładu.

4) Udzielenie pełnomocnictwa określonego w § 12 ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Rozdział 6.
System kontroli wewnętrznej Zakładu.

 §13.


1)
Kontrola wewnętrzna w Zakładzie wykonywana jest w formie:
kontrola funkcjonalna sprawowana w ramach obowiązku nadzoru przez Kierownika Zakładu,

2) system kontroli w Zakładzie i jej szczegółowe zasady określi regulamin kontroli wewnętrznej ustalony przez Kierownika Zakładu.

 

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

 §14.


Likwidacja, reorganizacja Zakładu może nastąpić wyłącznie na podstawie Uchwały Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce

 §15.


Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się Uchwały o jego uchwaleniu i stanowi jej integralną część.

-

Powiązane artykuły

Nasz Adres

Popularne Artykuły

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.